අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

Share

ඊයේ පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.

Cabinet Decision on 25.10.2022 page 001
Cabinet Decision on 25.10.2022 page 002
Cabinet Decision on 25.10.2022 page 003
Cabinet Decision on 25.10.2022 page 004

Read more

Local News