අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

ඊයේ පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.

Cabinet Decision on 25.10.2022 page 001
Cabinet Decision on 25.10.2022 page 002
Cabinet Decision on 25.10.2022 page 003
Cabinet Decision on 25.10.2022 page 004