තවත් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුකරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අය කරන ගාස්තු සංශෝධනය කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.