සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ගැන නිවේදනයක්

Share

2021 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නොවැම්බර් මස 30 වන දිනට පෙර නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් LMD ධර්මසේන පවසනවා.

Read more

Local News