වගා කටයුතුවලට යූරියා පමණක් ප්‍රමාණවත් නෑ – ගොවීන් කියයි

වගා සඳහා යූරියා පොහොර පමණක් ප්‍රමාණවත් නැති බව ජාතික ගොවිජන එකමුතුව පවසනවා.

රජය තවමත් ගොවියාට විසඳුම් ලබාදී නැති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.