අද විදුලි කප්පාදුව මෙහෙමයි

අද (03) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

​ඒ අනුව සියලු කලාප සඳහා විදුලිය කප්පාදුව සවස් කාලයේ පැය 2 යි.

Previous articleඅද මි.මී 75කට වැඩි තරමක තද වැසි
Next articleදුම්රිය ප්‍රමාදයක්