කැබිතිගොල්ලෑවේදී ඝාතනය වූ පොලිස් නිලධාරියාව උසස් කෙරේ

කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රදේශයේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමෙන් ජීවිතය අහිමි වූ පොලිස් සැරයන් අගම්පොඩිගේ සුනිල් මහතා උප පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරට උසස් කර තිබේ.

poliss