පාර්ලිමේන්තුව ඇරඹේ

විවාදය

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මීට සුළු වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ කෙරුණි.