2023 අයවැය කතාව ඇරඹෙයි

අයවැය ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍ය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය වෙත පැමිණියා.

ඒ අනුව මේ වන විට අයවැය කතාව ආරම්භ වී ඇත.