පාර්ලිමේන්තුව ඇරඹේ

විවාදය

පාර්ලිමේන්තුව සැසිය මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

අද (15) අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය ආරම්භවීමට නියමිතයි.

Previous articleත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට පොදු සමා කාලය අද සිට
Next articleහිරුණිකා ඇතුළු පිරිස අධිකරණයට