පාර්ලිමේන්තුව ඇරඹේ

විවාදය

පාර්ලිමේන්තුව සැසිය මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

අද (15) අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය ආරම්භවීමට නියමිතයි.