අභිනව රුවන්වැලි සෑ විහාරාධිකාරී හිමියන් පත් කෙරේ

Share

රුවන්වැලි සෑ විහාරාධිකාරී ධූරයට මිරිසවැටිය චෛත්‍යාරාමාධිකාරී රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති පූජ්‍ය ඊතලවැටුණුවැවේ ඥානතිලක ස්වාමීන් වහන්සේ පත් කර තිබෙනවා.

Read more

Local News