අලි සබ්රි සහ සමන්තා පවර් අතර සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකාවට තවදුරටත් සහාය ලබා ගැනීම ගැන විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි හා ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන අමෙරිකානු නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධානී සමන්තා පවර් අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙයි.

Previous articleවනිඳුට ICC යෙන් දඬුවම්
Next articleඋසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ