ගෘහස්ථ ගෑස් මිල ඉහළට

ලිට්‍රෝ

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් මිල ඉහළ දමා තිබේ.