ජාතික පාරිසරික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කමිටුවක්

ජාතික පාරිසරික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම ක්‍රියත්මක කිරීමට ජනාධිපති ලේකම් ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක්.

parisara jathika