විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමතිය

2023 විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සඳහා වූ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමතිය හිමිවෙයි