සතොස භාණ්ඩ වර්ග 04ක මිල පහළ දමයි

ලංකා සතොස මගින් ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තවත් භාණ්ඩ වර්ග 4ක මිල පහළදැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සම්බා රුපියල් 05කින්, සුදු කැකුළු (දේශීය) රුපියල් 16කින් , සුදු නාඩු (දේශීය) රුපියල් 07කින්, පාන් පිටි රුපියල් 05කින් මෙලෙස මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.