අඩු ආදායම්ලාභීන්ට දෙන මුදල් සහනය තවත් මාස 5කින් දීර්ඝ කෙරේ

 අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙත ලබාදෙන සහනය තවත් මාස 05කින් දීර්ඝ කෙරේ.

sahana1