පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඇප මුදල් භාර ගැනීම අදින් අවසන්

Share

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඇප මුදල් භාර ගැනීම අද (20) දහවල් 12.00 න් අවසන්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මේ වන විටත් දේශපාලන පක්ෂ රැසක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

Read more

Local News