දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් අද මැතිවරණ කොමිසමට

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට තරග කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල නියෝජිතයින් අද (23) මැතිවරණ කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබෙනවා.

එහිදී ඡන්දය පැවැත්වෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සියලු පාර්ශවයන් දැනුවත් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් නියෝජිතයින් මැතිවරණ කොමිසම හමුවන පළමු අවස්ථාව මෙයයි.