ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද රැස්වෙයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද (25) පළමු වතාවට රැස්වීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව එහිදී ඉදිරි වැඩකටයුතු සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන සඳහන් කළේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව සඳහා සියලුම සාමාජිකයන් පත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම සාකච්ඡාව සිදුවන බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.