රු.බිලියන 10ක් වැය කළ ආදායම් බදු මෘදුකාංග පද්ධති​ය ක්‍රියාත්මක නැහැ – COPA කමිටුව

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සිය බදු ආදායම් එකතු කරගැනීමේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම සඳහා 2014 වසරේදී සාදාගත් RAMIS නම් ආදායම් බදු කළමනාකරණ මෘදුකාංග පද්ධතිය සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක පමණ ආයෝජනයක් සිදුකර ඇති නමුත්, එය මේ වනවිට නිසි තත්ත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බව COPA කමිටුව පවසනවා.

අදාළ මෘදුකාංග පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් තවත් විශාල මුදලක් මේ වන විට වැයකොට ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව පැවසූ COPA සභාපතිවරයා අවධාරණය කළේ, තව දුරටත් මේ වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කිරීම ප්‍රතිඵලදායකද යන්න සොයාබැලීම අත්‍යාවශ්‍ය වන බවයි.

මෙම RAMIS මෘදුකාංග පද්ධතිය පිළිබඳ ප්‍රසම්පාදනය ඇතුළු අංශ ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පෙනීයන හෙයින්, මෙම පද්ධතිය රටට ගැලපෙන ආකාරයෙන් ක්‍රියාකාරී මට්ටමට පත්කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කොට නිගමන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා COPA කමිටුව විසින් අනු කමිටු දෙකක් පිහිටුවීමටද යෝජනා වී තිබෙනවා.