කැනඩාවේ ටික්ටොක්වලට තහනමක්

Share

කැනඩා රජය විසින් සියලුම උපාංගවලින් ටික්ටොක් යෙදවුම තහනම් කර තිබෙනවා.

කැනේඩියානු රජය පවසන්නේ පෞද්ගලිකත්වය හා ආරක්ෂාව සඳහා පිළිගැනීමට බැරි මට්ටමේ අවධානමක් පවතින බැවින් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

Read more

Local News