ෆිෆා 2026 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වෙනසක්

Share

ෆිෆා 2026 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය පුළුල් කළ බව ජාත්‍යන්තර පාපන්දු පාලක මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය තරඟ 64 වෙනුවට තරඟ 104ක් පැවැත්වෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more

Local News