චීන ජනාධිපති රුසියාවට

චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පින් ඊයේ රුසියාව වෙත ගියා.

ඒ දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහායි.