බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට

Share

බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මකයි.

එසේම සංශෝධනය වූ නව බස් ගාස්තු ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

Read more

Local News