බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට

බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මකයි.

එසේම සංශෝධනය වූ නව බස් ගාස්තු ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.