ජාතික හෙද විශ්වවිද්‍යාලයක් පිහිටුවීමට ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතිය

ජාතික හෙද විශ්වවිද්‍යාලයක් පිහිටුවීමට ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

Previous articleජපන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මිතුදම සවිමත් කිරීමට නව සන්නාම තානාපතිවරයෙක්
Next articleපාර්ලිමේන්තුවේ විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක්