රත්නපුර කළු ගඟේ ඉදිවන දැවැන්ත පොසොන් තොරණ

රත්නපුර කළු ගඟේ ඉදිවන දැවැන්ත පොසොන් තොරණේ වැඩකටයුතු බොහෝමයක් මේ වන විට අවසන්ව තිබෙනවා.