දිස්ත්‍රික්ක 4කට නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත්

Share

පවතින වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 4ක් සඳහා නිකුත් කළ නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත් වලංගු වන බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසනවා.

ඒ අනුව නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති ගාල්ල, කළුතර, කෑගල්ල සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා තවදුරටත් නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් වලංගු වනවා.

Read more

Local News