එක්සත් ජාතීන්ගේ 78 වන මහා මණ්ඩල සැසිය අද සිට

එක්සත් ජාතින්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 78 වන සැසි වාරය අදින් ආරම්භ වනවා.

එළඹෙන 21 වනදා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සැසි වාරය අමතා විශේෂ දේශනයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි.