යුක්‍රේන රුසියා යුධ ගැටුමට අදට දින 573 යි

යුක්‍රේන රුසියා යුධ ගැටුමට අදට දින 573 යි.

ක්‍රිමියාවේ සේවාස්ටර්පෝල්හි ගුවන් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එහි ආණ්ඩුකාර Mikhail Razvozhayev පවසන්නේ මේ හේතුවෙන් රුසියාව හා ක්‍රිමියාව යා කරන කර්මි පාලමේ ගමනාගමනය ද තාවකාලිකව අත්හිට වූ බවයි.

ගුවන් ඇඟයීම් නිකුත් කර තිබිය දී ක්‍රිමියානු වරායට මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා.

එම මිසයිල ප්‍රහාරය සාර්ථකව මැඩ පැවැත්වීමට රුසියානු හමුදා සමත් වූ බවයි එහි ආණ්ඩුකාරවරයා පවසන්නේ.

ඉන් පසු ගුවන් ප්‍රහාර අනතුරු ඇඟවීම් ඉවත් කර තිබෙනවා.

Previous articleදෙපයින් එතෙර ගොස් කිහිලිකරු දෙකේ වාරුවට බර වුණ ජීවිතයක තතාව(VIDEO)
Next articleවැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක්