අයවැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය ඇරඹේ

Share

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීමේ විවාදය අද (14) සිට ආරම්භ වේ.

විවාදය අද සිට ලබන 21 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් මස 21 වන දින පස්වරු 06ට පැවැත්වේ.

Read more

Local News