වාලම්පුරියක් සමඟ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට

Share

දිවුලපිටිය බස් නැවතුම්පල ආසන්නයේ දී දිවුලපිටිය පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරක් මත වැටලීමක් සිදුකර රුපියල් ලක්ෂ 05ක මුදලකට විකිණීමට සූදානම් කර තිබූ වාලම්පුරියක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු වයස අවුරුදු 19ක් වූ හීරළුගෙදර, වරාදල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්.

Read more

Local News