තේ වතු සදහා පළමුවරට වතු කම්කරු පාලිකාවන්(VIDEO)

Share

මෙරට තේ වතුවලට ප්‍රථම වතාවට වතු කම්කරු පාලිකාවන් පත් කළ පුවතක් නුවරඑළිය නානුඔය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News