සෞඛ්‍ය වර්ජනය අදත්

Share

ඩැට් ඉල්ලා සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කළ වර්ජනය අදත් (02) ක‍්‍රියාත්මකයි.

මේ නිසා කඳුළු එක්කම ගෙදර යන්නයි අදත් රෝගීන්ට සිදු වුණේ.

Read more

Local News