සෞඛ්‍ය වර්ජනය අදත්

ඩැට් ඉල්ලා සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කළ වර්ජනය අදත් (02) ක‍්‍රියාත්මකයි.

මේ නිසා කඳුළු එක්කම ගෙදර යන්නයි අදත් රෝගීන්ට සිදු වුණේ.

Previous articleගෑස් මිල ගැන විශේෂ දැනුම්දීමක්
Next articleපංච පුද්ගල ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරුගේ බිරිඳ සහ පියා අත්අඩංගුවට