අවුරුද්දට ගමට යන්න අද සිට බස් සහ දුම්රිය

Share

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා යන ජනතාවට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය දුරගමන් සේවා බස් රථ 1400 ක් ධාවනයට එක්කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම විශේෂ දුම්රියන්ද අද සිට ක‍්‍රියාත්මකයි.

Read more

Local News