ලෙඩවුන බස්නාහිර

Share

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය අද (21) බස්නාහිර පළාත කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වර්ජනයේ නිරත වුණා.

මේ නිසා රෝගීන් අදත් පත්වුයේ දැඩි අපහසුතාවකටයි.

Read more

Local News