මින්නේරිය සහ කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යාන නිජ භූමිය කරගත් සුමේධ හස්තියා (VIDEO)

Share

මින්නේරිය සහ කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යාන නිජ භූමිය කර ගත් සුමේධ හස්තියා ගැන අපට වාර්තා වුණා.

මේ පිළිබඳව තොරතුරු අප වෙත ලබා දුන්නේ පොළොන්නරුව සියත වාර්තාකරු උපුල් ශාන්තයි.

Read more

Local News