ආනයනික ලොකු ලූනු සඳහා 100%ක බද්දක් – ජනපති

Share

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ආනයනික ලොකු ලූනු සඳහා 100%ක බද්දක් පැනවීමට කටයුතු කර තිබේ.ජනපති එම නියෝගය මුදල් අමාත්‍යාංශයට දන්වා තිබේ.

Read more

Local News