ඊයේ සහ අද සේවයට වාර්තා කළ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට වැටුප් වර්ධකයක්

Share

ජූලි 08 සහ 09 යන දෙදින තුළ සේවයට වාර්තා කළ විධායක නොවන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට විශේෂ වැටුප් වර්ධකයක් ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා.

ඊට අදාල නිවේදනය පහතින්,

Read more

Local News