සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු පහළට

Share

ලංකා සතොස ආයතනය මඟීන් පාරිභෝගික භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඊට අදාල නිවේදනය පහතින්,

Read more

Local News