“සංවර්ධනය සඳහා තිරසර සංචරණය” සමුළුව අගමැති සහභාගීත්වයෙන්

Share

අද (26) කොළඹ, සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ “සංවර්ධනය සඳහා තිරසර සංචරණය” ජාත්‍යන්තර සමුළුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් ආරම්භ විය.

Read more

Local News