කොළඹ ස්ථාන දෙකකට ගස් කඩා වැටේ

Share

කොළඹ වර්ඩ් පෙදෙසේත්, හුණුපිටිය පෙරහර මාවතටත් ගස් කඩා වැටීමෙන් අද (27) රථ වාහන ධාවනයට බාධා එල්ල විය.

Read more

Local News