අධිවේගී මාර්ගයක් තුළ වාහනයක් ගිනි ගනී

Share

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව සහ කහතුඩුව අතරදී වාහනයක් ගිනි ගැනීමෙන් කොළඹ දෙසට ගමන් ගන්නා මංතීරු අවහිර වී ඇති බවට වාර්තා වේ.

Read more

Local News