ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරු නිල කාමරයේ ගින්නක්

Share

විදුලි කාන්දුවක් හේතුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරු නිල කාමරයේ ගින්නක් ඇතිව තිබේ. ඒ හේතුවෙන් අධිකරණ කටයුතු තාවකාලිකව නවත්වා ඇත. එම ස්ථානයේ සිටි පිරිස ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

Read more

Local News