රයන් ජයලත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ කැඳවුම්කරු රයන් ජයලත් මේ මස 20 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ.