මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ජේෂ්ඨ උපදේශක ලෙස මනෝ තිත්තවැල්ල මහතා පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ජේෂ්ඨ උපදේශක ලෙස මනෝ තිත්තවැල්ල පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ආණ්ඩුවේ ආර්ථික හා සංවර්ධන න්‍යායපත්‍රය සාක්ෂාත් කර ගැනීම හා එහි ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යායපත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔහු ඇමතිවරයාට සහාය වනු ඇත.

ශ්‍රි ලංකාවේ සංක්‍රමණික යුක්ති ක්‍රියාදාමය යාන්ත්‍රණය සහ ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික සංහිඳියාව සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇති සම්බන්ධීකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ යාන්ත්‍රණය Secretariat for Coordinating Reconciliation Mechanisms(SCRM) සඳහා වන ලේකම් කාර්යාලයේ ලේකම්වරයා ලෙසද ඔහු දිගටම කටයුතු කරනු ඇත.
ඔහු EAP සමූහ ව්‍යාපාරයේ විධායක නොවන සභාපතිවරයා වශයෙන්ද කටයුතු කොට ඇති අතර ජනාධිපති “වකුගඩු රෝගය වැළැක්වීමේ” කාර්ය සාධක බළකායේ සන්නාම තානාපති ලෙසද දැනට කටයුතු කරයි.

Previous articleඅපරාධ වාර්තාකරණයේ දී මාධ්‍ය ඇවතුම් පැවතුම් පිළිබඳ යම් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක අවශ්‍යතාව තිබෙනවා
Next articleපානීය නොවන ස්ප්‍රීතු ආනයනයට නව බදු