ජල සැපයුම අත්හිටුවයි – පැය 12ක් කඩවත අවට

Share

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පැවසුවේ කඩවත අවට නුවර කොළඹ පාර, කඩවත කිරිබත්ගොඩ, පුෂ්පාරාම පාර, ගනේමුල්ල පාර, රාගම පාර, කඩවත නගරය හා ගෝනහේන පාර යන ප්‍රදේශවලට හදිසි අලුත් වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (20) පෙ.ව. 9.30 සිට පස්වරු 9.30 දක්වා පැය 12ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බවයි.

Read more

Local News