ලංකා සතොසේ සහල් හා පරිප්පු මිල අඩු වෙයි

ලංකා සතොස හරහා අලෙවි කරන පොන්නි සම්බා සහල් මිල හා පරිප්පු මිල අඩු කිරිමට කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්යුදීන් මහතා තිරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව පොන්නි සම්බා සහල් 1kg ක මිල රුපියල් 80 සිට රුපියල් 78 දක්වා අඩු වන අතර පරිප්පු 1kg ක මිල රුපියල් 152 සිට 148 දක්වා අඩු වෙයි.