මැණික් සම්බන්ධ සූත්‍ර ආනයන කරන ගුවන් සේවා බද්ද අඩු කෙරේ

මැණික් කැපීමේ හා ඔප දැමිමේ සූත්‍ර ආනයනයේදී අය කරන ගුවන් සේවා බද්ද අඩු කිරීමට යෝජනා කරයි.