මැණික් සම්බන්ධ සූත්‍ර ආනයන කරන ගුවන් සේවා බද්ද අඩු කෙරේ

මැණික් කැපීමේ හා ඔප දැමිමේ සූත්‍ර ආනයනයේදී අය කරන ගුවන් සේවා බද්ද අඩු කිරීමට යෝජනා කරයි.

Previous articleඅද රෑ 12ට සිගරැට් හා මත්පැන්වලට වෙන්න යන දේ
Next articleමත්ද්‍රව්‍ය මර්දනය, නිවාරණය සහ පාලනය කිරිමේ නව වැඩපිළිවෙළ හෙට හදුන්වාදෙයි