නීතිවිරෝධී ස්වර්ණාභරණ තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන අා පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

නීතිවිරෝධී ලෙස ස්වර්ණාභරණ තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන අා පුද්ගලයෙකු රේගු නිලධාරීන් විසින් අද (16) උදෑසන කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලබයි.