නැවත දැනුම් දෙන තුරු මුහුදු යාමෙන් වළකින්න

නැවත දැනුම් දෙන තුරු, මුහුදු යාමෙන් වළකින ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ධීවරයින්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.